INFORMARE  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC MOBILE LUXURY SHOP S.R.L. , cu sediul în Sat Dudu,Comuna Chiajna, Str. Tineretului , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  sub nr. J23/3251/2023, având C.U.I. 48181998  (denumit in continuare ”Operatorul”), prelucreaza in conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor), datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

Datele cu caracter personal va apartin dumneavoastra in calitate de client / angajat, de reprezentant legal sau conventional al clientului (persoana ale carei date sunt prelucrate este denumita in continuare “persoana vizata”).

 

 1. Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram pot varia in functie de: produsele si serviciile de care beneficiati sau pe care le accesati, modul in care ati utilizat produsele si serviciile noastre si/sau de canalele de interactiune cu Operatorul utilizate.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra, dupa caz: numele si prenumele, pseudonim, CNP, date referitoare la nationalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala), date aferente actului de identitate/pasaportului/actului de stare civila/permisului de conducere, adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.); date de natura personala (ex. varsta, sex, situatie familiala, educatie, profesie, membri de familie, etc.), informatii despre veniturile realizate si sursa acestora, experienta profesionala (ex. ocupatie, functie, angajatori/platitori ai veniturilor etc.), situatia locativa si proprietatile (mobiliare sau imobiliare), voce, imagine faciala, imagine video, expunere politica, si functia publica detinuta, date privind sanctiuni, semnatura, participatia in alte societati, precum si alte date.

Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de catre persoanele vizate (prin completarea contractelor, formularelor sau documentelor puse la dispozitie in vederea intitierii relatiei contractuale / actualizarii datelor / achizitionarii de produse si servicii / formularii unor solicitari in legatura cu relatia contractuala, indiferent de canalul de comunicare utilizat), obtinute prin consultarea unor surse publice sau din date observate de catre Operator.

 

 1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

 

 1. In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale cu Operatorul

In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice dintre care mentionam:

 

furnizarea produselor si/sau serviciilor,

furnizarea de informatii referitoare la tipul de bunuri si servicii pe care Operatorul vi le poate pune la dispozitie,

monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale,

notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate (ex. modificare / completare caracteristici / costuri / beneficii produse / servicii, informatii despre plati scadente / restante etc),

luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii respectivelor obligatii (ex. colectarea de debite/recuperare creante, executari silite a sumelor datorate etc);

 1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale

In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice, dintre care mentionam:

tinerea registrelor financiar-contabile;

evidenta veniturilor si cheltuielilor;

completarea si transmiterea declaratiilor fiscale,

indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor / institutiilor autorizate, cum ar fi ANAF, ANPC, Consiliul Concurentei etc.;

executarea silita a sumelor datorate;

gestionarea reclamatiilor clientilor;

administrarea registrelor interne;

asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video, carduri de acces si registru de vizitatori (receptie).

 

 1. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Operatorului

In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice, dintre care mentionam:

 

efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice) / studii de piata, atat cu privire la produse / servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor / serviciilor / proceselor interne;

reclama, marketing si publicitate;

indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii comerciale;

planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/serviciile Operatorului;

asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiei fizice;

realizarea unor profile / segmente / tipologii in vederea prezentarii in mod adecvat a celor mai potrivite produse / servicii;

constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale Operatorului,

recuperarea, colectarea de debite / recuperarea creante.

 1. In baza consimtamantului dumneavoastra

Prelucrarile datelor cu caracter personal in scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale precum si inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu Operatorul, se vor realiza doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres.

In cazul in care nu va veti da consimtamantul cu privire la prelucrarea pentru unul sau mai multe date si/sau categorii de date, exista posibilitatea ca Operatorul sa fie in imposibilitate sa initieze / continue relatia contractuala cu persoana vizata sau societatea pe care o reprezinta.

 

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata derularii relatiei contractuale, precum si ulterior, atunci cand exista o obligatie legala sau un interes legal sau legitim pentru a proceda astfel (ex. pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Operatorul sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale Operatorului

Daca este cazul, transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

 

persoana vizata sau reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate;

reprezentantii Operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Operatorului, entitatile din Grupul Operatorului, parteneri contractuali ai Operatorului;

imputerniciti ai Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise: societati de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor, avocati, consultanti, contabili, evaluatori, cenzori si auditori, furnizori de servicii: servicii IT, arhivare in format fizic si/sau electronic; posta si curierat;

autoritatile conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi: ITM, ANAF, ANPC, Consiliul Concurentei etc;

instante judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, birouri executori judecatoresti. Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

 1. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

In situatia in care refuzati sa comunicati integral sau partial datele mentionate de mai sus, Operatorul va fi in imposibilitate de a initia raporturi juridice cu dumneavoastra, intrucat este in imposibilitatea de a respecta prevederile legale, de a incheia / derula / executa contractul solicitat de dumneavoastra.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul), scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
 2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 3. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete;
 4. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Operator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 7. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 9. Dreptul de a se adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Operator la adresa ………………………….. sau pe email ………………………. .

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protectia datelor, Operatorul va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului General privind protectia datelor.

 

Declaratia persoanei vizate si acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor

Declar ca am luat cunostinta de informatiile prezentate in prezenta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, in conformitate cu cadrul legal de reglementare si contractual in vigoare.

 

In plus de aceasta,

Declar ca:

 

— sunt de acord

— nu sunt de acord

cu prelucrarea de catre Operator a datelor mele cu caracter personal in scop de marketing direct, prin comunicarea (prin apeluri telefonice, scrisori, e-mailuri, mesaje text, mesaje personalizate la utilizarea produselor/serviciilor Operatorului) de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Operator, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Operatorului.

 

Declar ca:

 

— sunt de acord

— nu sunt de acord

cu prelucrarea de catre Operator a datelor mele cu caracter personal in scop de generare de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra mea sau care ma pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte/comunicari personalizate cat mai apropiate de interesele mele, Operatorul va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu Operatorul, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Operatorului, precum si date ce rezulta din operatiunile pe care le derulez prin intermediul produselor/serviciilor. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Operatorul imi va aduce in atentie oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru mine.

 

Inteleg ca optiunile mele cu privire la prelucrarile de mai sus reprezinta un act unilateral de vointa si ca acestea pot fi modificate oricand pe pe parcursul derularii relatiei mele contractuale cu Operatorul, aceste modificari producandu-si efectele de la momentul informarii Operatorului, prin completarea si semnarea formularelor specifice puse la dispozitie sau prin transmiterea unei adrese scrise la adresa de email contact@mobileluxury.ro.